top of page
j01.png

淨 土 五 經 一 論

淨土五經一論的基本內容與宗

五經一論大致圍繞淨土緣起、事理因果而展開,因釋尊說法的時間與聽法弟子的根機不同,故五經內容詳略互異,側重面有所不同。茲分別介紹如次。

j04.png

附錄:

印光法師:淨土五經,乃念佛法門之根本

文鈔原文:

淨土五經,乃念佛法門之根本。當送通文理,有信心,能恭敬者。詳閱光二序一跋,即可知淨土法門之所以然。再閱此五經,則知其廣大高深,凡聖同歸矣。念佛妄念多,當攝耳諦聽。大勢至所謂都攝六根,淨念相繼者,即此也。所言普及念佛會,乃設法勸人念佛念觀音,並無別種用意。總會亦無管轄之權,不過借此令人發心而已。此大約是鄔崇音居士所提倡。(別號寒世子,浙江奉化人,上海道德書局,系彼開辦)佛學頗知,不十分透徹。熱心提倡,近實少有。所要之書,當另為寄。此十三元五角,通為寄書之用,不久當有歧路指歸五包寄來,七月間有物猶如此二包寄來,祈為分散。現在時局危險,無論老幼男女,通當念佛並念觀世音,以作預防。否則大劫臨頭,將何所恃。——《印光法師文鈔》• 複拜竹居士書四

白話譯文:

《淨土五經》,是念佛法門的根本。應當送給通達文理,有信心,能夠恭敬經書的人。詳細請看我的二個序文,一個跋文,就可以知道淨土法門的所以然。再閱讀這五部經典,就知道這個法門的廣大高深,凡聖同歸了。念佛妄念多,應當攝耳諦聽。大勢至菩薩所說的:“都攝六根,淨念相繼”,就是這個意思。所說的普及念佛會,這是想辦法勸導他人念佛、念觀音,並沒有另外的用意。總會也沒有管轄的權力,不過是借此來令人發心而已。這大約是鄔崇音居士所提倡的。(鄔崇音:別號寒世子,浙江奉化人,上海道德書局,是他開辦的)他對於佛學知道一些,不是十分透徹。他熱心提倡佛學,實在是近來少有之人。所要的書,應當另外為你寄。這十三元五角,全都作為寄書的用費,不久當有《歧路指歸》五包寄來給你。七月份,有《物猶如此》二包寄來給你,請你分送給大家。現在時局危險,無論老幼男女,全都應當念佛,並念觀世音菩薩,作為預防。否則,大劫臨頭,靠什麼來恃佑。

j05.png
j02.png
j06.png
bottom of page